top of page

ייעוץ לפני חקירה

עבור מרבית האנשים, חקירה במשטרה אינה עניין של מה בכך, על אחת כמה וכמה, כאשר אתם, הנחקרים, אנשים נורמטיביים, שלא נחקרו בעבר. סביר גם להניח, שבשלב שבו אתם מוזמנים לחקירה, אין לכם שמץ מושג מה רוצים מכם ועל מה אתם עומדים להיחקר. במצב כזה, קל מאד יהיה לכם ליפול בתרגילי החקירה הפשוטים, להסתבך מהבחינה הראייתית, ולעיתים - אפילו להודות במעשים אשר כלל לא ביצעתם.

לכן, אחת מזכויות היסוד העומדות לזכות חשודים היא זכות ההיוועצות, כלומר - קבלת ייעוץ ע"י עורך דין פלילי מעצרים לפני החקירה.

מדובר בזכות שלה ישנה חשיבות מכרעת הנוגעת להמשכו של ההליך הפלילי (שכן פגיעה בזכות זו עלולה לשמש לחובת המשטרה) והיא גם זו שעשויה להוות לשון המאזניים בין ההעמדה לדין לבין סגירת תיק החקירה. אם כן, מהי אותה זכות ההיוועצות? ומה חשוב לכם מאד לדעת בנוגע אליה?

 

​ייעוץ לפני חקירה - לשון החוק

זכות ההיוועצות מעגנת את זכותם של עצורים להתייעץ עם עורך דין, והיא מעוגנת בסעיף 34 בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), תשנ"ו - 1996.

הבאנו את הנוסח המדויק של כל אחד מהסעיפים הקטנים שבו, ולצד כל סעיף קטן (בכתב נטוי) - הבאנו את הפרשנות, ואת מה שזה, בעצם, אומר לגבי זכויותיו של העצור:

34.

(א) עצור זכאי להיפגש עם עורך דין ולהיוועץ בו. - יש לאפשר לעצור פגישה עם עורך דינו, במידה והוא מביע עניין בכך. ייעוץ זה, כמובן, אמור לעסוק בדברים שקשורים לעצם המעצר או לכלל הנושאים האחרים שקשורים לעניין המעצר, ולציין כי בטרם תתחיל החקירה על החוקר לוודא האם הנחקר מעוניין בייעוץ ע"י עורך דין פלילי ייעוץ לפני חקירה.

(ב) ביקש עצור להיפגש עם עורך דין או ביקש עורך דין שמינהו אדם קרוב לעצור להיפגש עמו, יאפשר זאת האחראי על החקירה, ללא דיחוי. - בסעיף זה ישנם שני דגשים עיקריים. הראשון, אפשרות מינוי עורך הדין פלילי ייעוץ לפני חקירה על ידי אדם הקרוב לעצור, והשני - ההנחיה כי מרגע שבו הודיע העצור על רצונו להיוועץ בעורך דין, יש לאפשר לו לעשות זאת בהקדם האפשרי.

(ג) פגישת העצור עם עורך הדין תיעשה ביחידות ובתנאים המבטיחים את סודיות השיחה, אולם באופן המאפשר פיקוח על תנועותיו של העצור. - על המשטרה מוטלת חובה לאפשר לעצור להתייעץ בחופשיות עם עורך הדין, ללא החשש מהאזנת גורמים נוספים אחרים לשיחה המתקיימת.

(ד) נמצא העצור באותה עת, בעיצומם של הליכי חקירה או של פעולות אחרות הקשורות בחקירה, באופן שנוכחותו נדרשת כדי להשלימם, ועריכת הפגישה עם עורך הדין ללא דיחוי, כאמור בסעיף קטן (ג), מחייבת את הפסקתם או את דחייתם למועד אחר, והקצין הממונה בדרגת רב פקד ומעלה (להלן בסעיף זה - הקצין הממונה) סבר כי הפסקתם או דחייתם עשויה לסכן, באופן ממשי, את החקירה, רשאי הוא להורות בהחלטה מנומקת בכתב, שפגישת העצור עם עורך הדין תידחה לזמן הנדרש כדי להשלים את הפעולה, ובלבד שההפסקה לא תעלה על שעות ספורות. - במקרה שהעצור מצוי במהלכם של הליכי החקירה, וקיים חשש כי הפסקת חקירתו לצורך פגישה עם עורך הדין עלולה לפגוע בחקירה ולסכן אותה, יהיה רשאי קצין המשטרה (בדרגת רב פקד ומעלה) להורות על דחיית פגישה זו למשך מספר שעות. על קצין המשטרה להעלות החלטתו זו על הכתב ולנמק אותה.

(ה) סבר הקצין הממונה כי פגישת העצור עם עורך הדין עלולה לסכל או לשבש מעצרם של חשודים נוספים באותו עניין, למנוע גילוי ראיה או תפישת דבר שהושג בקשר לאותה עבירה, רשאי הוא להורות, בהחלטה מנומקת בכתב, שהפגישה תידחה לתקופה הנדרשת, ובלבד שהיא לא תעלה על 24 שעות משעת המעצר. - אם פגישתו של העצור עם עורך דינו עלולה לפגום או לשבש את מעצרם של חשודים נוספים, ו / או למנוע את גילויין של ראיות כלשהן, יהיה רשאי קצין המשטרה הממונה על החקירה (שוב, בכתב ובצירוף הנימוק) לדחות פגישה זו, אולם לפרק זמן שלא יעלה על 24 שעות.

(ו) על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי הקצין הממונה בהחלטה מנומקת בכתב להורות שלא לאפשר פגישת עצור עם עורך דין, לתקופה שלא תעלה על 48 שעות משעת המעצר, אם שוכנע שהדבר דרוש לשם שמירה על חיי אדם או לצורך סיכול פשע, או שהדבר כרוך בעבירת בטחון והתקיימה עילה מהעילות המפורטות בסעיף 35(א). אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותו של עצור, שביקש זאת, שתינתן לו הזדמנות סבירה להיפגש עם עורך דין לפני שיובא לבית המשפט בעניין מעצרו. - למשטרה עומדת הזכות לדחות פגישת עצור עם עורך דינו, כשהדבר נוגע לשמירה על חיי אדם, בכדי למנוע פשע, או כשהמדובר בעבירת ביטחון ומתקיימות עילות מסוימות שמפורטות בסעיף 35(א) (פגישה עם עורך-דין בעבירות בטחון) בחוק.

 

בשורה התחתונה

כאמור, 48 שעות הן פרק הזמן המקסימאלי, שבמהלכו יכולה המשטרה לעכב קבלת ייעוץ של עצור עם עורך דינו. לכן, חשוב מאד לפנות, ללא דיחוי, לעורך דין פלילי ייעוץ לפני חקירה, מיד עם התרחשות המעצר או עם קבלת הזימון לחקירה. כל צעד אחר עלול להיות שגוי ולהסב לכם נזק רב בהמשך, שכן, רק עורך דין פלילי ייעוץ לפני חקירה שהוא בעל הניסיון והידע שנדרשים במשפט פלילי יידע לסייע ולתת לכם את העצות המתאימות למצבכם.

 

קראו לך לחקירה?

צור/ צרי קשר עם משרדנו, זמינות 24/7 בכל רחבי הארץ

bottom of page